Domov
 

PO - Požiarna ochrana

 
Plnenie ustanovených povinností technika požiarnej ochrany, v zmysle § 4 ods. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov). Zabezpečenie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv požiarnotechnických zariadení (revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov a ich opravy).

Kontakt
 
mobil: 0908743117
email: antonjusko@antonjusko.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Požiarna ochrana
Civilná ochrana

Meno

email

Predmet

Text