Domov
 

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 
Plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 22 ods. 1) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia).

Kontakt
 
mobil: 0908743117
email: antonjusko@antonjusko.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Požiarna ochrana
Civilná ochrana

Meno

email

Predmet

Text