Úvod

 
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predchádzania vzniku požiarov je povinná zabezpečiť a plniť určité opatrenia. (Napr. oboznamovať, školiť zamestnancov a overovať ich vedomosti získané školením resp. oboznámením. Školenie a oboznámenie je povinnosť vykonať pri prijatí zamestnanca do zamestnania, ďalej pri jeho preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku, tak aby sa toto školenie vykonávalo najmenej raz za dva roky. Medzi ďalšie povinnosti patrí zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v daných lehotách, určovať potrebný počet protipožiarnych hliadok a vykonávať odbornú prípravu osôb zaradených do týchto hliadok. Vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi je možné len osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť.)

Kontakt
 
mobil: 0908743117
email: antonjusko@antonjusko.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Požiarna ochrana
Civilná ochrana

Meno

email

Predmet

Text